Hero
Bild från Borås. Foto: Shutterstock

Så räknade Borås Stad på kostnader för nedskräpning

Body

För att öka kännedomen om vad nedskräpningen kostar kommunen valde Borås Stad att göra en redovisning av kostnaderna under 2017. Detta för att kunna problematisera nedskräpningen men också för att kommunicera med invånarna hur mycket av skattemedlen som faktiskt tas i anspråk för att arbeta med renhållning utöver den ”ordinarie” avfallshanteringen.

Totalt var kostnaden för nedskräpning i Borås Stad 4 837 000 kr under 2017. Här kan du se exakt hur Borås Stad räknat på sina kostnader. De största utmaningarna med arbetet har varit att få in aktuella uppgifter från berörda aktörer samt att reda ut vad som är relevant att ha med i beräkningen.

Sections

Kostnader för nedskräpning 2017

Övriga kostnader som inte är med i kostnadsberäkningen

Satsade resurser

Utöver de ”ordinarie” kostnaderna Borås Stad har för renhållning så satsas det också en del resurser på att hålla Borås så rent och snyggt i huvudsakligen ett förebyggande syfte. Dessa ingår inte på något sätt i kostnadsberäkningen, utan dessa ses mer som förebyggande och kunskapshöjande satsningar.

 • Mobile Info Center

  MIC är en mobil informationscentral som hjälper flera olika kommunala verksamheter, räddningstjänsten och ibland även polisen med att sprida information i Borås.

  Med hjälp av en husbil förflyttar sig personalen mellan stadsdelarna för att informera framförallt om avfallshantering och brandsäkerhet på de största invandrarspråken. Ibland informerar de även om andra samhällsfrågor, som till exempel i samband med valen om varför det är viktigt att rösta och hur det går till.

  För det mesta befinner sig MIC i de invandrartäta bostadsområdena Norrby och Hässleholmen, där det bor många som inte är vana vid det svenska sättet att ta hand om avfall.

  Verksamheten startade som ett samarbete mellan Borås Stad, Räddningstjänsten, Borås Energi och Miljö och AB Bostäder. Rent organisatoriskt tillhör den Arbetslivsförvaltningen.

  Budget för MIC 2017 var 1 500 000 kr.

 • Borås rent och snyggt

  Borås rent och snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, Navet, AB Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningsförbund. Tillsammans arbetar de för en renare stad på många olika sätt. Bland annat genom samordning av Håll Sverige Rents Skräpplockardagarna varje år, tillhandahållande av en app där alla kan rapportera nedskräpning, årlig mätning av skräpet i stadskärnan, systematiskt arbete med placering av papperskorgar på rätt plats, drivande av attitydskapande arbete via massmedia och sociala medier samt kontinuerligt arbete gällande avfallshantering på flera olika språk. 

  Borås Rent och Snyggt har 2018 en budget om 330 tkr som har finansierats enligt följande:

  - Fritids- och folkhälsoförvaltningen                 60 tkr
  - Tekniska förvaltningen                                    60 tkr
  - Borås Energi och Miljö                                    60 tkr
  - AB Bostäder                                                    60 tkr
  - Miljöförvaltningen                                           30 tkr
  - Arbetslivsförvaltningen                                   30 tkr
  - Servicekontoret                                               30 tkr