Tre ungdomar. Foto: Jenny Brandt

Höj rösten för en hållbar värld!

Unga Reportrars logotyp

Nu är Unga Reportrar avgjort!

De vinnande bidragen är…

Äntligen är det dags att få presentera 2024 års vinnande bidrag i Unga reportrar. Du hittar dem och samtliga nominerade bidrag här: 

Image
Två unga reportrar blir filmade vid en återvinningsstation

Inspiration för dig som lärare

Ta hjälp av våra förslag på undervisningsupplägg och presentationen om Unga Reportrar i ditt arbete.

Undervisningsupplägg för 5 lektioner »

Undervisningsupplägg för 10 lektioner »

Presentation om Unga Reportrar »

Allt du behöver veta

Tävlingsregler för bidragen

För att kunna tävla i Unga Reportrar behöver bidragen följa tävlingsreglerna, som är att bidragen ska:

 • Innehålla elevens/elevernas namn, ålder, skolans namn och land.
 • Ha en tydlig koppling till ekologisk hållbarhet.
 • Fokusera på en lokal ekologisk hållbarhetsfråga eller problem, gärna med en global koppling.
 • Koppla bidraget till ett eller flera av de Globala målen. Ett bidrag kan fokusera på vilket som helst av de Globala målen, men kom ihåg att alltid ha med det ekologiska perspektivet.
 • Inkludera en eller flera möjliga lösningar.
 • Ha spridits till en lokal publik i minst tre kanaler. (t.ex. visats upp på skolan eller på skolans webb). Spara bildbevis/länkar på detta.
 • Följa upphovsrättsliga regler (med andra ord, var säker på att bilden eller musiken får användas på detta sätt och ange alltid källa och upphovsman/kvinna).
 • Ha en titel och angivna källor.
 • Vara rätt längd, storlek och format (se nedan):
 • Reportage: max 1000 ord + max tre bilder.
 • Foto: levereras i jpg, png, tif eller gif + max 100 ord om hur fotografiet kan kopplas till ditt ämne. Undvik bildcollage, text i bilden och överdriven manipulation av bilden. Fotografiet som ska vara av hög kvalitet (minst 1,0 MB).
 • Film: max 3 minuter lång och publicerad på Youtube.

Kolla också gärna in vad juryn tittar på när de bedömer bidragen. Till bedömningsmallen »

Tidsramar och viktiga datum

Ni kan sätta igång arbetet med Unga Reportrar när ni själva vill under terminen. Det är ni som väljer hur många lektioner som ska avsättas, vilka hållbarhetsfrågor som ska undersökas och om ni gör film, foto eller reportage.

Bra datum att ha koll på:

1 mars 2024 - Sista dag att skicka in bidrag till tävlingen. 

20 mars 2024 - De nominerade bidragen presenteras.

16 april 2024 - Vinnarna presenteras!

Vem kan vara med i Unga Reportrar?

Alla i årskurs 6-9 och gymnasiet kan vara med i Unga Reportrar. 

Det är kostnadsfritt att delta i Unga Reportrar.

Vinster

Unga Reportrar är indelat i två åldersklasser (åk 6–9 och gymnasiet) och eleverna kan välja att göra sitt bidrag som ett foto, en film eller ett reportage.  
 
I respektive åldersklass är det fem bidrag som nomineras och en utvald jury går sen igenom bidragen och utser vinnarna.   
 
Vi utser en vinnare per åldersklass och vinsten är 10 000 kr till klassen. Vinnarna har också möjlighet att tävla internationellt (efter att de översatts eller fått engelska undertexter). 

Stöd och hjälp för eleverna

Samlade tips för elever finns samlat på vår elevsida. Till elevsidan » 

Engelska eller svenska?

Det går bra att tävla med bidrag både på svenska och engelska. Kom ihåg att vinnarna i åk 6–9 och gymnasiet kommer att behöva översätta sina bidrag för att ha en möjlighet att tävla i den internationella tävlingen.

Läroplanskopplingar Lgr22

Unga Reportrar anknyter framför allt till följande meningar i syftestexterna i Lgr22: 

Bild 

 • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap 
 • förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material 

Engelska  

 • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift 
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
 • förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används 

Hem- och konsumentkunskap  

 • förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö 

Musik 

 • förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form 

Biologi  

 • förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa 
 • förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi 

Fysik  

 • förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö 

Kemi 

 • förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa 

Geografi  

 • kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen 
 • kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling 

Samhällskunskap  

 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället 
 • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor 

Svenska/Svenska som andraspråk: 

 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
 • förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa 
Läroplanskopplingar Gy2011

Unga Reportrar anknyter framför allt till följande meningar i syftestexterna i Gy2011: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Bild:

 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer.
 • Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt.

Biologi:

 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Engelska:

 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 • Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang /…/

Filosofi:

 • Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier/…/

Fotografisk bild: 

 • Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 • Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler.

Geografi:

 • Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
 • Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
 • /…/ samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

Hållbart samhälle:

 • Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.
 • Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.
 • Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.
 • Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Medieproduktion:

 • Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
 • /…/ text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.

Musik:

 • Förmåga att skapa musik/…/
 • Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.

Naturkunskap:

 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 • Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Samhällskunskap:

 • /…/hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser /…/
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor/…/
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Svenska:

 • /…/genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Så kan ni sprida elevernas reportage

Det går att förändra! Idén med Unga Reportrar är att göra elevernas röster hörda. Som lärare kan du hjälpa till genom att sprida elevernas reportage vidare utanför klassrummet så att fler kan ta del av dem. Eleverna kan också själva arbeta för att få ut reportagen till fler genom exempelvis sociala medier. På så sätt kan ni lyfta frågan som eleverna jobbat med, få fler att tycka den är viktig och kanske i förlängningen få till en förändring.

Sprid reportagen i skolans egna kanaler

Undersök vilka kanaler ni har på skolan som kan hjälpa till att sprida elevernas reportage, till exempel en webbplats, Facebook, Twitter, blogg, skoltidning eller skol-tv.

Kontakta journalister

Fundera över vilka lokala medier som finns i ert närområde. Radio, tidningar, webbtidningar, TV, bloggar, poddar, vloggar? Bästa sättet är att ringa till redaktionerna/journalisten först för att förhöra dig om intresset. Därefter kan du, beroende på vad ni kommer fram till, skicka reportaget till dem. Du kan också skicka reportaget till flera redaktioner eller journalister på en gång men risken är att det drunknar i deras mailkorg. Det bästa är om du eller skolan redan har kontakt med en redaktion eller en journalist.

Budskap till journalisten

Berätta att din klass är med i Unga Reportrar och har producerat olika reportage om hållbarhetsutmaningar och att ett av reportagen skulle vara särskilt intressant för er.

Framhäv innehållet som med fördel skulle kunna vara:

 • Den lokala anknytningen till kommunen (Om naturen, staden, skolan och så vidare.)
 • En undersökning som eleverna gjort i reportaget (Vad tycker medborgarna? Vad tycker eleverna?)
 • Lösningsförslaget (Är det realistiskt, varför det inte görs idag och så vidare.)
Så kan eleverna koppla sitt bidrag till Globala målen

Vad är Globala målen?

Världen har antagit 17 globala mål som ska uppnås till 2030. Målen ska hjälpa oss till en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. Det är framför allt fyra saker som ska lösas med målen:

 • Att avskaffa extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter.
 • Att lösa klimatkrisen.
 • Att främja fred och rättvisa.

Mer om Globala målen finns på deras hemsida, där hittar du filmer, quiz och spel om målen. Till Globala målens hemsida » 

 

Tips på hur ni kan arbeta med och koppla elevernas bidrag till de Globala målen
 

 • I elevernas bidrag kan ni titta på hur ett eller flera av de Globala målen implementeras i er kommun, i skolan, hos lokala företag eller föreningar.
   
 • Bra frågor att ställa i arbetet med bidraget är: Vilken betydelse har ämnet för de Globala målen? På vilket sätt kan den valda frågan kopplas till målen? Hur kan de föreslagna lösningarna bidra till att ett eller flera av de Globala målen nås?  
   
 • Beskriv kort hur bidraget kan kopplas till de Globala målen. Elever som arbetar med film kan antingen antingen muntligt eller skriftligt beskriva kopplingar till Globala målen i sin film. 

Tips för elever

Här hittar du tips till eleverna om vad som är bra att tänka på - från hur man tar ett bra foto till var man kan lära sig mer om plast. 

Om Unga Reportrar

Unga Reportrar är en årlig journalistiktävling inom miljö och hållbarhet.

Här får skolklasser i årskurs 6–9 och gymnasiet chansen att lyfta viktiga frågor och visa nya perspektiv. I en tid då vår demokrati riskerar att urholkas av fake news, får de utveckla förmågan att arbeta källkritiskt, lösningsorienterat och nyanserat.

Kontakta oss

Har du frågor? Skicka gärna ett mejl till oss på ungareportrar@hsr.se.