Tre ungdomar. Foto: Jenny Brandt

Höj rösten för en hållbar värld!

Unga Reportrars logotyp

Unga Reportrar – tävla om 10 000 kr till klassen

Unga Reportrar är en årlig journalistiktävling inom miljö och hållbarhet. Här får skolklasser i årskurs 6–9 och gymnasiet chansen att lyfta viktiga frågor och visa nya perspektiv. Sista dag att vara med och tävla är 1 mars 2023.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att arbeta med Unga Reportrar? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi löpande med information och inspiration!
Vilken ålder är eleverna?

Allt du behöver veta

Tävlingsregler för bidragen

För att kunna tävla i Unga Reportrar behöver bidragen följa tävlingsreglerna, som är att bidragen ska:

 • Innehålla elevens/elevernas namn, ålder, skolans namn och land.
 • Ha en tydlig koppling till ekologisk hållbarhet och våra valda teman.
 • Fokusera på en lokal ekologisk hållbarhetsfråga eller problem, gärna med en global koppling.
 • Inkludera en eller flera möjliga lösningar.
 • Ha spridits till en lokal publik i minst tre kanaler. (t.ex. visats upp på skolan eller på skolans webb). Spara bildbevis/länkar på detta.
 • Följa upphovsrättsliga regler (med andra ord, var säker på att bilden eller musiken får användas på detta sätt och ange alltid källa och upphovsman/kvinna).
 • Ha en titel och angivna källor.
 • Vara rätt längd, storlek och format (se nedan):
 • Reportage: max 1000 ord + max tre bilder.
 • Foto: levereras i jpg, png, tif eller gif + max 100 ord om hur fotografiet kan kopplas till ditt ämne. Undvik bildcollage, text i bilden och överdriven manipulation av bilden. Fotografiet som ska vara av hög kvalitet (minst 1,0 MB).
 • Film: max 3 minuter lång och publicerad på Youtube.
Tidsramar och viktiga datum

Ni kan sätta igång arbetet med Unga Reportrar när ni själva vill under terminen. Det är ni som väljer hur många lektioner som ska avsättas, vilka hållbarhetsfrågor med inriktning på plast som ska undersökas och om ni gör film, foto eller reportage.

Bra datum att ha koll på:

1 mars 2023 - Sista dag att skicka in bidrag till tävlingen. 

Mitten av mars 2023 - De nominerade bidragen presenteras.

Mitten av april 2023 - Vinnarna presenteras!

Vem kan vara med i Unga Reportrar?

Alla i årskurs 6-9 och gymnasiet kan vara med i Unga Reportrar. 

Det är kostnadsfritt att delta i Unga Reportrar.

Vinster

Unga Reportrar är indelat i två åldersklasser (åk 6–9 och gymnasiet) och eleverna kan välja att göra sitt bidrag som ett foto, en film eller ett reportage.  
 
I respektive åldersklass är det fem bidrag som nomineras och en utvald jury går sen igenom bidragen och utser vinnarna.   
 
Vi utser en vinnare per åldersklass och vinsten är 10 000 kr till klassen. Vinnarna har också möjlighet att tävla internationellt (efter att de översatts eller fått engelska undertexter). 

Stöd och hjälp för eleverna

Samlade tips för elever finns samlat på vår elevsida. Till elevsidan » 

Vi har också haft en rad webbinarier på tema plast, där eleverna kan lära sig mer om ämnet och hitta olika infallsvinklar. Här finns webbinarierna »

Så skickar ni in bidragen

Bidrag till den här omgången av Unga Reportrar skickas in senast 1 mars 2023. Innan du skickar in - kolla att alla bidrag är märkta med elevens namn och ålder. Det brukar särskilt saknas på filmer som är uppladdade på Youtube.

Samla sedan alla bidrag i en komprimerad mapp (zip-fil). Döp mappen till den skola och klass som bidragen kommer ifrån.

Texter och foton kan du lägga direkt i mappen. Filmbidrag laddas först upp på Youtube eller liknande. Samla sedan länkarna i ett text-dokument som du lägger i mappen. 

Sedan är du redo att skicka in! Här hittar du formuläret för att skicka in bidrag »

Är du fundersam på hur du skapar en komprimerad mapp? Så här gör du:

1. Samla alla filer i samma mapp på datorn. Döp mappen till skolan och klassens namn.

2. Om du har PC: Högerklicka på mappen och välj "Skicka till" och sedan "Komprimerad mapp"

Om du har Mac: Högerklicka på mappen och välj "Komprimera [mappens namn]"

Engelska eller svenska?

Det går bra att tävla med bidrag både på svenska och engelska. Kom ihåg att vinnarna i åk 6–9 och gymnasiet kommer att behöva översätta sina bidrag för att ha en möjlighet att tävla i den internationella tävlingen.

Tidigare bidrag

Absolut! Ett urval av tidigare bidrag finns samlade på The Magazine

Förra omgångens vinnare finns samlade i den här artikeln

Läroplanskopplingar Lgr11

Unga Reportrar anknyter framför allt till följande meningar i syftestexterna i Lgr 11:

Bild:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Biologi:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi

Engelska:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang/…/

Fysik:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Geografi:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Hem- och konsumentkunskap:

 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Kemi:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Musik:

 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

Samhällskunskap:

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Svenska/Svenska som andraspråk:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • söka information från olika källor och värdera dessa
Läroplanskopplingar Gy2011

Unga Reportrar anknyter framför allt till följande meningar i syftestexterna i Gy2011: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Bild:

 • Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer.
 • Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt.

Biologi:

 • Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
 • Förmåga att använda kunskaper i biologi för att kommunicera samt för att granska och använda information.

Engelska:

 • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
 • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
 • Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang /…/

Filosofi:

 • Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier/…/

Fotografisk bild: 

 • Förmåga att initiera, planera och genomföra fotografiska projekt.
 • Kunskaper om den fotografiska bildens estetiska uttrycksmedel och hur de används i olika sammanhang och för olika syften.
 • Kunskaper om hur den fotografiska bilden kommunicerar. Kunskaper om bildpublicering för olika syften och genom olika kanaler.

Geografi:

 • Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
 • Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
 • /…/ samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.

Hållbart samhälle:

 • Förmåga att identifiera, analysera och avgränsa problemområden och föreslå och jämföra olika handlingsalternativ.
 • Förmåga att planera, genomföra och tolka egna undersökningar och förslag.
 • Förmåga att presentera sina idéer och resultat inom hållbar utveckling.
 • Förmåga att analysera konsekvenser av olika handlingsalternativ utifrån vetenskaplighet, hållbarhet, etik och genus.

Medieproduktion:

 • Förmåga att planera och genomföra medieproduktioner från idé till färdig produktion riktade till specifika målgrupper med hjälp av modern teknik.
 • /…/ text, bild och ljud i samverkan så att dessa gemensamt bygger upp och förstärker ett budskap.

Musik:

 • Förmåga att skapa musik/…/
 • Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt.

Naturkunskap:

 • Förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ.
 • Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
 • Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Samhällskunskap:

 • /…/hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser /…/
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor/…/
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Svenska:

 • /…/genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
Så kan ni sprida elevernas reportage

Det går att förändra! Idén med Unga Reportrar är att göra elevernas röster hörda. Som lärare kan du hjälpa till genom att sprida elevernas reportage vidare utanför klassrummet så att fler kan ta del av dem. Eleverna kan också själva arbeta för att få ut reportagen till fler genom exempelvis sociala medier. På så sätt kan ni lyfta frågan som eleverna jobbat med, få fler att tycka den är viktig och kanske i förlängningen få till en förändring.

Sprid reportagen i skolans egna kanaler

Undersök vilka kanaler ni har på skolan som kan hjälpa till att sprida elevernas reportage, till exempel en webbplats, Facebook, Twitter, blogg, skoltidning eller skol-tv.

Kontakta journalister

Fundera över vilka lokala medier som finns i ert närområde. Radio, tidningar, webbtidningar, TV, bloggar, poddar, vloggar? Bästa sättet är att ringa till redaktionerna/journalisten först för att förhöra dig om intresset. Därefter kan du, beroende på vad ni kommer fram till, skicka reportaget till dem. Du kan också skicka reportaget till flera redaktioner eller journalister på en gång men risken är att det drunknar i deras mailkorg. Det bästa är om du eller skolan redan har kontakt med en redaktion eller en journalist.

Budskap till journalisten

Berätta att din klass är med i Unga Reportrar och har producerat olika reportage om hållbarhetsutmaningar och att ett av reportagen skulle vara särskilt intressant för er.

Framhäv innehållet som med fördel skulle kunna vara:

 • Den lokala anknytningen till kommunen (Om naturen, staden, skolan och så vidare.)
 • En undersökning som eleverna gjort i reportaget (Vad tycker medborgarna? Vad tycker eleverna?)
 • Lösningsförslaget (Är det realistiskt, varför det inte görs idag och så vidare.)

Våra webbinarier

Plast i staden

Stillbild från webbinarium om plast i staden

 

Linnéa Bergman på Håll Sverige Rent berättar mer om problemet med plast i staden, lösningar och vad kan du själv göra för att bidra positivt.

Se webbinariet »

Engångsplastdirektivet

Bild ur film om Engångsplastdirektivet

Få koll på EU:s Engångsplastdirektiv, som kommer innebära en hel del förändringar i hur vi använder plast. Dessutom får ni tips på hur man själv kan minimera sin skräpmängd.

Se webbinariet »

 

Plast i Indien och Kenya

Stillbild ur seminarium med Hand in Hand

Anna Bertmar Khan, programchef på Hand in Hand, berättar om hur plastsituationen ser ut i Indien och Kenya. Vilka utmaningar och möjligheter finns? Vad görs nu och vad behöver göras framåt?

Se webbinariet »

Kemikalier i plast

Stillbild från Unga Reportrars webbinarium med Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen

Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen berättar om kemikalier i plast - vilka plaster är problematiska? Vad är på gång inom lagstiftning kring plast?

Se webbinariet  »

Plast i havet

Stillbild ur webbinarium om plast i havet

Lär er mer om plast i havet i det här webbinariet med Eva Blidberg, sakkunnig om marint skräp på Håll Sverige Rent. Hur hamnar plast i våra hav? Vilka blir konsekvenserna och vad kan vi göra?

Se webbinariet i efterhand »

Unga Reportrar och Waves of Change - så funkar det

Stillbild ur webbinarium med Unga Reportrar

I terminens första webbinarie presenterade vi årets nyheter i Unga Reportrar och samarbetet med projektet Waves of Change.

Se webbinariet i efterhand »

Tips för elever

Här hittar du tips till eleverna om vad som är bra att tänka på - från hur man tar ett bra foto till var man kan lära sig mer om plast. 

Waves of Change skapar jobb och rensar haven från plast

Om Unga Reportrar

Unga Reportrar är en årlig journalistiktävling inom miljö och hållbarhet.

Här får skolklasser i årskurs 6–9 och gymnasiet chansen att lyfta viktiga frågor och visa nya perspektiv. I en tid då vår demokrati riskerar att urholkas av fake news, får de utveckla förmågan att arbeta källkritiskt, lösningsorienterat och nyanserat.

Kontakta oss

Har du frågor? Skicka gärna ett mejl till oss på ungareportrar@hsr.se.