Hero

En reflektion från andra sidan Atlanten

Body

Bild: Johanna Ragnartz, VD Håll Sverige Rent vid en strandstädningsaktivitet i Coney Island Creek park utanför New York 2023.

 

I höstas hade jag förmånen att under två månader jobba i New York. Bland annat studerade jag hur man jobbar kring avfalls- och nedskräpningsfrågor i USA i allmänhet och i New York i synnerhet.  

Min slutsats är att man på en generell nivå ligger långt efter Sverige och EU. De konsumenter vi kom i kontakt med uppfattar begreppet cirkularitet som en akademisk term som inte berör dem själva. NYC har just infört nya regelverk som innebär att affärsinnehavare först får ställa ut soporna på gatan klockan 20.00 (tidigare gick gränsen vid 17.00) och med start under 2024 ska det bli obligatoriskt med slutna sopkärl. Förekomsten av sopor på gatan hoppas man därmed vara ett minne blott.  

För bostadshus gällde källsortering i tre fraktioner, kartong, matavfall och övrigt. Det förekom pant på vissa förpackningar men panten var låg och  insamlingssystemet var så komplicerat att det endast undantagsvis brukades. 

Motsvarigheten till Håll Sverige Rent – Keep America Beautiful arbetar likt oss med beteendeförändringar, samarbeten med producenter och lokala myndigheter. Den största skillnaden är att man har ett mycket större fokus på att utseendemässigt förändra nedgångna områden genom att sanera från klotter och plantera träd och buskar. Som så ofta är det pengarna som styr och det finns en större betalningsvilja hos framför allt privata donatorer kring ”beautification”.  

Det politiska regelverket på nationell nivå är inte stödjande på samma sätt som i Sverige och den progressiva lagstiftningen som vi nu ser från EU syns inte i USA. Vissa stater ligger i linje med EU men de är få och frågorna uppfattas generellt snarare vara representerade av politiska åsikter än det klimathot vi står inför. 

Det vore förmätet att tro att jag har en heltäckande bild från min begränsade vistelse. Det finns naturligtvis också många inspirerande projekt och forskningsarbete som pågår. Det amerikanska naturvårdsverket är involverade i flera projekt för att minska mängden plast i havet och öka förekomsten av flergångsförpackningar.  

Det starka fokus som EU nu har genom bland annat engångsplastdirektiv och Green Deal är uppmärksammat och betraktas som en motor även för den amerikanska marknaden.  Så allt arbete som vi på nationell och kommunal nivå bedriver spelar roll och får en större effekt även utanför våra nationella gränser.  

Johanna Ragnartz, 
VD, Håll Sverige Rent