Hero
mikroplast i hav

Mikroplast - det här vet vi

Body

Den allmänna och vanligaste definitionen av mikropartiklar relaterar till deras storlek mellan 0,001 mm och 5 mm. Mikropartiklar är mycket små, knappt synliga för blotta ögat. När vi pratar om mikropartiklar i samband med nedskräpning brukar vi oftast prata om mikroplast som innefattar partiklar, fragment, fibrer eller pellets från plast eller gummi. Mikroplast kan delas in i primär och sekundär mikroplast. Den primära mikroplasten är tillverkad extremt liten för att användas direkt, till exempel i kosmetiska produkter. Sekundär mikroplast skapas genom fragmentering av större plastskräp eller plastbitar.

Sections

Mikroplast på 5 minuter

Hur mycket mikroplast finns det i Östersjön?

Det vet forskarna inte riktigt ännu men mätningar som har gjorts för mikroplast i vatten visar på koncentrationer liknande de som hittas i andra hav runt om i världen. På svenska västkusten rapporteras något högre halter än i Östersjön och det finns naturligtvis mikroplastpartiklar även våra sjöar.

Vad är nanoplast?

Nanoplast är partiklar som är ännu mindre än mikroplast (< 100 nm). De har samma storleksordning som bakterier och virus. De har andra egenskaper än plast i större storlek och reagerar lättare med omgivningen. Det finns forskning som visar att nanoplast kan tas upp och lagras i organismer, men tyvärr vet forskarna ännu mindre om hur nanoplast påverkar naturen och oss människor än vad de vet om mikroplast.

Källor till mikroplast

Plast och konsekvenser för människans hälsa

Faran med plast för människan är framför allt små plastpartiklar som tar sig in i kroppen. Vi utsätts för dessa partiklar i vår vardag då de finns i luften vi andas, i vattnet vi dricker och i maten vi äter. Slutsatsen från Livsmedelsverket är dock att det i dagsläget inte finns några kända hälsorisker på grund av de mikroplaster som hittats i mat och dricksvatten. Men här ska också tilläggas att många forskare anser att mikroplast och den ännu mindre nanoplasten utgör en potentiell risk för människans hälsa då det fortfarande finns stora kunskapsluckor inom området. Nya vetenskapliga studier har till exempel påvisat mikroplaster i människors blod och lungor vilket visar på att mikroplast tar sig in och runt i kroppen. Laboratoriestudier har också visat på att mikroplast kan orsaka skador på mänskliga celler vilket slås fast i en vetenskaplig publikation av Danopoulos et al. (2021). En annan aspekt på risken med plast för människans hälsa är de farliga ämnen som plastprodukter ofta innehåller. Dessa additiver, till exempel stabiliserare eller flamskyddsmedel, kan läcka från plasten under hela dess livslängd. Även bioplaster/biologiskt nedbrytbara plaster, som marknadsförs som mer ekologiska än konventionella plaster, innehåller liknande kemiska tillsatser.

Konsekvenser för vattenlevande djur

Vad kan göras för att minska spridningen?

Kan jag göra något för att minska mikroplasten?

Ja! Genom att inte tvätta dina kläder i syntet oftare än nödvändigt minskar du mängden mikroplastfibrer som kommer ut med avloppsvattnet. De första tvättarna släpper kläderna mest fibrer så därför är det bättre att köpa begagnade kläder än nya.

Du kan också se till att hindra plast från att hamna i havet, genom att plocka upp det skräp du ser. 

Källor

Baresel, C. and Olshammar, O. (2019) On the Importance of Sanitary Sewer Overflow on the Total Discharge of Microplastics from Sewage Water. Journal of Environmental Protection, 10, 1105-1118.

Publikationer inom EU-projektet: BONUS_MICROPOLL 2017-2020 https://www.io-warnemuende.de/publications-6567.html

Chae, Y., Kim, D., Kim, S. W. & An, Y.-J. 2018. Trophic transfer and individual impact of nano-sized polystyrene in a four-species freshwater food chain. Scientific reports 8, 284.

Setälä, O., Fleming-Lehtinen, V., Lehtiniemi, M. 2014. Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web. Environmental Pollution 185, pp. 77–83.

Rajkumar, K. S., Kanipandian, N., Thirumurugan, R. 2016. Toxicity assessment on haemotology, biochemical and histopathological alterations of silver nanoparticles-exposed freshwater fish Labeo rohita. Applied Nanoscience 6, 19–29.

de Sá, L. C., Oliveira, M., Ribeiro, F., Rocha, T. L., Futter, M. N. 2018. Studies of the effects of microplastics on aquatic organisms: What do we know and where should we focus our efforts in the future? Science of The Total Environment 645, 1029–1039.

Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-S…

SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies. (2019). A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society. Berlin: SAPEA.

Livsmedelsverket (2022). Mikroplast. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/mikroplast Hämtad 2022-11-01. 

United Nations Environment Programme (2021b). From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Rapport. https://www.unep.org/resources/report/drowning-plastics-marine-litter-and-plastic-waste-vital-graphics Hämtad 2022-11-01. 

Leslie, H. A., Van Velzen, M. J., Brandsma, S. H., Vethaak, A. D., Garcia-Vallejo, J. J., & Lamoree, M. H. (2022). Discovery and quantification of plastic particle pollution in human blood. Environment international, 163, 107199. 

Jenner, L. C., Rotchell, J. M., Bennett, R. T., Cowen, M., Tentzeris, V., & Sadofsky, L. R. (2022). Detection of microplastics in human lung tissue using μFTIR spectroscopy. Science of The Total Environment, 831, 154907. 

Danopoulos, E., Twiddy, M., West, R., & Rotchell, J. M. (2021). A rapid review and meta-regression analyses of the toxicological impacts of microplastic exposure in human cells. Journal of Hazardous Materials, 127861. 

IPEN & Endocrine Society (2020). Plastics, edcs & health - a guide for public interest organizations and policy-makers on endocrine disrupting chemicals & plastics. https://www.endocrine.org/-/media/endocrine/files/topics/edc_guide_2020_v1_6bhqen.pdf Hämtad 2022-11-01.